Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

03.06 - Aanmelden en zorgplicht

Aanmelden en zorgplicht

Ieder kind met of zonder ondersteuningsbehoefte is in principe welkom op onze school. We hebben de taak om voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan dat het onderwijs zoveel mogelijk is afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig)  als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

 

In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van hun voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind ook bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen de ouders de aanmeldings-formulieren. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school Invullen en ondertekenen. Dit formulier moet minimaal tien weken voordat plaatsing op een basisschool wenselijk is (dus minimaal tien weken voor de vierde verjaardag) worden ingeleverd.

 

Bij aanmelding wordt volgens de Wet Passend Onderwijs van ouders verwacht dat ze aan de school doorgeven of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij zullen u in dat geval vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in deze ondersteuningsbehoefte. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties zijn.

 

Bij het aanmeldingsformulier ontvangen ouders een vragenlijst. Hiermee wordt de school geïnformeerd over de ontwikkelingen van het kind. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken naar de extra begeleiding die een kind misschien nodig heeft en of de school dit kan bieden. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst worden ouders eventueel uitgenodigd voor een vervolggesprek. Het aanmeldingsformulier, het intakegesprek, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, vormen een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Een plaatsing in het regulier onderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

                                          

Media
  • Passend-geel