Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

01.4 Prioriteiten

1. De emotionele ontwikkeling

Het welbevinden van het kind is belangrijk in de ontwikkeling. Het gaat om de eigenwaarde en gevoel iets te kunnen. Ook is het belangrijk om samen te leven met andere kinderen, zichtbaar op school in samen spelen en samen werken. De school is een afspiegeling van de maatschappij. We bereiden kinderen daarop voor en leren hen te delen, inleven in anderen, anderen accepteren en waarderen. Ook leren ze omgaan met tegenslag en het oplossen van ruzies en meningsverschillen.

2.  De verstandelijke ontwikkeling

De maatschappij verandert snel, daar leren we kinderen mee omgaan door aandacht te besteden aan kritisch kunnen denken, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, samenwerken en probleemoplossend vermogen.

3.  De creatieve ontwikkeling

Creativiteit komt op twee manieren naar voren op school; in de expressievakken en bij het toepassen van opgedane kennis. Het vinden van oplossingen door toepassen van kennis komt ook in alle andere vakken terug.

4.   Het verwerven van noodzakelijke kennis

We houden ons aan de kerndoelen van de overheid voor alle vak- en vormingsgebieden.

5.  Het verwerven van culturele vaardigheden

We leren kinderen vaardigheden die bij de cultuur horen waarin we leven. Deze vaardigheden hebben de kinderen nodig om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Het gaat hierbij om luisteren, spreken, schrijven, rekenen, gezond gedrag en sociale redzaamheid.

6.   Het verwerven van lichamelijke vaardigheden

We richten ons op de kerndoelen die de overheid heeft geformuleerd voor lichamelijke opvoeding. Beweging is ook belangrijk voor het welbevinden van kinderen. We gaan daarbij uit van een oude Griekse wijsheid: Een gezonde geest in een gezond lichaam.

7.  Christelijke grondslag

De Kap is een christelijke basisschool. We baseren onze keuzes op normen en waarden vanuit de Bijbel. We gaan respectvol met elkaar om en werken aan saamhorigheid.

De christelijke identiteit is verbonden met de pedagogische en didactische identiteit van de school.

Bij de dagopening vertellen we verhalen uit de Bijbel. Er wordt gebeden, gezongen en er zijn vieringen met Pasen en Kerst. We praten met de kinderen over het geloof en wat dat te maken heeft met het dagelijks leven en concreet met ons dagelijks handelen in de klas en daarbuiten.

 

Media
  • identiteit