Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,Met onze schoolgids informeren we u over onze school. Alle schoolse zaken die niet of nauwelijks veranderen staan hierin. De jaarlijks veranderende gegevens vindt u op de website. Actuele zaken plaatsen we in parro, onze communicatie app.
Zo houden we u goed op de hoogte. Uiteraard bent u altijd welkom om uw vragen aan ons te stellen. Belangstellende ouders nodigen we van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en een oriënterend gesprek.

Elk schooljaar werken wij met ouders en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van onze leerlingen vanuit onze christelijke visie en vanuit onze visie op onderwijs, gebaseerd op pedagogische doelen. Het zijn de twee onderdelen die belangrijk zijn voor het welbevinden van kinderen en het bereiken van goede resultaten. Het is de basis voor onderwijs.

Ouders kunnen vertrouwen op een professioneel team dat de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk benut. Schoolvakken als taal, lezen, rekenen en spelling zijn belangrijk en komen daarom goed aan bod. We maken hierbij gebruik van spelend en bewegend leren. Daarnaast besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele- en creatieve ontwikkeling.

Ieder kind is uniek. Kinderen verschillen in karakter, aanleg, tempo, levensovertuiging en afkomst. Daar houden we rekening mee. We werken aan verbondenheid tussen kinderen onderling. Kinderen op de onze school ontwikkelen zich tot zelfstandige, zelfbewuste kinderen. Zij kunnen op verschillende manieren presentaties geven, helpen
en ondersteunen elkaar en maken zich de leerstof eigen. Elk kind verwerft op zijn of haar eigen manier, de vaardigheden die nodig zijn om na de basisschool de volgende stap te kunnen zetten.

Het team werkt hard aan het op goed niveau houden van het onderwijs. We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat en we zijn erop gericht het optimaal mogelijke uit kinderen te halen. Om kinderen op deze manier te kunnen begeleiden is de school voortdurend in beweging. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en ingevoerd.
We blijven daar wel kritisch in, want niet elke vernieuwing is een verbetering.

In deze gids leest u vaak ‘ouders’. Uiteraard bedoelen we hiermee ouder(s)/verzorger(s). We stellen we de schoolgids beschikbaar op onze website, als doorzoekbare Schoolwiki. De medezeggenschapsraad (MR) verleent zijn instemming aan deze digitale schoolgids.

Mede namens bestuur, de MR/klankbordgroep en het team wens ik u en uw kind(eren) een goede, leerzame en inspirerende tijd op onze school!

Baukje-Maria Wiersma
Directeur
Media
  • 20161220171215_37VRvSzlM0OkVwlIntErqMElZ